Allmänna hyresvillkor

Vår B korts hästlastbil är ett fordon med försäkring för uthyrning.

Allmänna hyresvillkor (Gäller för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton). Antagna av Biluthyrarna Sverige efter överläggningar med Konsumentverket/KO 1996.

 1. Fordonets användning

 Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj. Skall annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren. Hyresmannen ansvarar att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar hyresmannen använda fordonet utanför Sverige kan detta endast ske efter uthyrarens skriftliga godkännande. Hyresmannen är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens skriftliga tillstånd försöker föra bilen ur Sverige. Detta innebär att Tull/Polis eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyresmannen är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyresmannen eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller de länder uthyraren skriftligen godkänt. Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan. Transport av gods eller personer mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får inte användas till att draga, skjuta eller eljest flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.

2. Hyra och dröjsmål med betalning

Hyran för fordonet framgår av förstasidan av detta avtal. Hyresmannen ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyran skall erläggas av annan än hyresmannen, tex faktureras en juridisk person, ansvarar ändock hyresmannen genom sin underskrift solidariskt för att nämnda hyreskostnad erläggs. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel. Vid fakturering äger uthyraren rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK 50:- inklusive moms.

3. Försenad eller utebliven leverans

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet eller, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Hyresmannen äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för hyresmannen erbjuder annat godtagbart fordon. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

4. Fordonets skötsel

Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka än 500 mil, skall hyresmannen se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på auktoriserad märkesverkstad och att anteckning görs i serviceboken. Uthyraren skall upplysa om vid vilken mätarställning sådan serviceinspektion skall ske. Kostnaden för serviceinspektionen ersätts av uthyraren. Uthyraren har rätt att besikta fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av normalt brukande.

5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyresmannen skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas. Hyresmannen får dock utan att underrätta uthyraren låta utföra reparation som är nödvändig för fordonets framförande om kostnaden inte överstiger SEK 1 250:- inkl moms. Reparationskostnaden skall ersättas av uthyraren om inte hyresmannen skall svara för kostnaden enlig punkt 8. Hyresmannen skall kunna styrka sina egna utlägg med kvitto eller på annat tillfredställande sätt. Vid försäkringsfall skall uthyraren så snart som möjligt göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyresmannen att vid stöld av fordonet samt vid skada av fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

6. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada

Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick.Uppkommer under hyrestiden pga fordonets kondition fel eller driftsstopp på detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran, eller om det är av väsentligbetydelse för honom äger hyresmannen rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och hyresmannen inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Hyresmannen har rätt till skälig ersättning för den skada han drabbas av på grund av det felaktiga fordonet. Hyresmannen skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet. Uppkommer driftsstopp på grund av trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att hyresmannen kontaktat uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan.

7. Hyresmannens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder på grund avöverträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter som hyresmannen varken känt till eller bort känna till. Om hyresmannen inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingats betala dem, har uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyresmannen en expeditionskostnad av SEK 150:- inkl moms för varje överträdelse.

8. Hyresmannens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyresmannen går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet. Hyresmannen skall betala ersättning för skador som han svarar för enligt följande:

 -Vagnskada SEK 13 200 (SEK 8 900)

-Trafiksjälvrisk SEK 6 600 (SEK 4 400) -Stöld SEK 2 700 (SEK 1 800)

-Brandskada SEK 2 700 (SEK 1 800)

-Glasskada 35% av faktisk kostnad, lägst SEK 1 000

 -Bärgning och SEK 2 250 (SEK 1 500) räddning (om skadan ej täcks av annat försäkringsmoment).

Vid vagnskada har hyresmannen som alternativ till att ersätta uthyraren enligt ovan och efter överenskommelse med uthyraren rätt att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmannamässigt. Härvid har hyresmannen att erlägga hyra tills bilen är reparerad och återlämnad till uthyraren. Hyresmannen kan mot särskild avgift (skadekostnadsreducering), vars storlek anges på förstasidan av detta avtal, minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment. Efter sådan reducering begränsas hyresmannens ersättningsskyldighet till det belopp inkl moms som anges ovan inom parantes inom respektive skademoment. Om föraren är under 24 år och vållande till trafikskada utgår en ”ungdomssjälvrisk” om SEK 1 500:- inkl moms utöver vad som ovan sagts och oavsett om hyresmannen tecknat skadekostnadsreducering. Vid utnyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras hyresmannen självrisk enligt försäkringsbolagets villkor oavsett om skadekostnadsreducering tecknats. Skadekostnadsreduceringen gäller inte för skador som inträffar utanför Sverige. Har uthyraren godkänt användning i annat land utsträcks skadekostnadsreducering till ifrågavarande land /länder. Skadekostnadsreducering gäller inte om fordonet stjäls med nyckel. För att skadekostnadsreduceringen skall gälla måste hyresmannen måste hyresmannen uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, tex omedelbart lämna skadeanmälan till uthyraren. Vid parkeringsskador, eller om bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter. Tecknad skadekostnadsreducering friskriver ej hyresmannen från ansvar för reparationskostnader som uppstått genom vårdslöshet, tex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage och liknande. Om fordonet vid återlämnande befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning är uthyraren berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet.

9. Begränsning av skada

Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

10. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall hyresmannen återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Hyresmannen har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Hyresmannen och uthyraren skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Återlämnandet skall ske under uthyrarens normala öppettid, om inte annat avtalats. Om hyresmannen inte återlämnar fordonet enligt avtal är han alltid skyldig att ersätta uthyraren för de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats att det tas i bruk av uthyraren. Hyresmannen är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till uthyrarens ansvar, punkt 6. Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång.

11. Uthyrarens hävningsrätt mm

Uthyraren har rätt att häva avtalet om a)hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter att uthyraren påmint honom om detta. b)fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger. c)hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.

12. Biluthyrarna Sveriges informationslista

 Hyresman (och/eller förare) som bryter mot ovan nämnda villkor eller på annat sätt förorsakar uthyraren skada rapporteras rutinmässigt till informationslistan. Informationslistan distribueras till anslutna biluthyrningsföretag med rekommendation om att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer.